Veleposlaništvo RS Bruselj /Konzularne informacije /Odpust iz državljanstva RS /

Odpust iz državljanstva

 

Odpust iz državljanstva ureja Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS) (Uradni list RS, št. 24/2007 z dne 20. 3. 2007).

 

Državljan Republike Slovenije lahko zaprosi za odpust iz državljanstva. Za odpust mora izpolnjevati naslednje pogoje:

    1. da je dopolnil 18 let;

    2. da dejansko živi v tujini;

    3. da ni ovir zaradi vojaške dolžnosti;

    4. da je poravnal dolžne davke in druge zakonske obveznosti;

    5. da ima poravnane preživninske obveznosti iz zakonske zveze ter iz razmerja med starši in otroki do oseb, ki živijo v Sloveniji;

    6. da zoper njega v Sloveniji ne teče kazenski postopek za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti; če pa je bil v Sloveniji obsojen na zapor, da je to kazen prestal;

    7. da ima ali da dokaže, da bo sprejet v tuje državljanstvo.

 

Osebi, ki je zaprosila za odpust iz državljanstva Republike Slovenije, se lahko izda zagotovilo o odpustu, tudi če ne izpolnjuje pogojev iz 2. in 7. točke zgoraj.

 

Če oseba, ki ji je bilo izdano zagotovilo iz prejšnjega odstavka, v roku dveh let od vročitve zagotovila ne dokaže, da se je dejansko izselila iz Republike Slovenije in da ji je zagotovljeno tuje državljanstvo oz. da ga je že pridobila, se šteje, da je umaknila svojo prošnjo.

 

Oseba mora ob vlogi predložiti naslednje dokumente:

  1. izpisek iz rojstne matične knjige (če je oseba rojen/a v tujini),*
  2. izpisek iz poročne matične knjige (če je oseba poročen/a v tujini),*
  3. sodbo o razvezi zakonske zveze v tujini in sklep okrožnega sodišča v Republiki Sloveniji o priznanju tuje sodne odločbe (če je oseba razvezan/a v tujini),
  4. dokazilo o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva,
  5. dokazilo o plačevanju preživnine za otroke, ki živijo v Republiki Sloveniji,
  6. življenjepis v slovenščini,
  7. potrdilo o plačani konzularni taksi,
  8. druga dokazila.

 

V kolikor gre za odpust iz državljanstva za osebo, mlajšo od 18 let, starš predloži:

1. izpisek iz rojstne matične knjige (če je otrok rojen v tujini),

2. izjavo otrok o soglasju k odpustu, če je otrok starejši od 14 let,

3. overjeno soglasje obeh staršev o odpustu otroka,

4. izjavo očeta ali matere, da soglaša k odpustu otrok, če so bili otroci ob razvezi dodeljeni v varstvo in vzgojo staršu, ki prosi za odpust iz državljanstva, oz. če je otrok rojen izven zakona, pa je bilo očetovstvo priznano ali sodno ugotovljeno; če starš, pri katerem otrok ne živi, z odpustom ne soglaša, mora prosilec vlogi priložiti odločbo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, ki nadomesti soglasje tega starša,

5. dokaz o tujem državljanstvu ali veljavno zagotovilo o pridobitvi tujega državljanstva,

6. potrdilo o plačani konzularni taksi,

7. druga dokazila.

 

Konzularna taksa za odpust iz državljanstva je 354 € + overovitve potrebnih dokumentov.

*Izpiski iz matičnih knjig tujih držav morajo biti izdani v skladu z določili Pariške konvencije (1956) o izdajanju določenih izpiskov iz matičnih knjig za tujino ali Dunajske konvencije (1976) o izdajanju izpiskov iz matičnih knjig v več jezikih (op. Belgija in Luksemburg sta pristopnici k obema konvencijama), to pomeni na mednarodnem obrazcu, sicer je potreben njihov prevod in overitev (APOSTILLE).