Veleposlaništvo RS Bruselj /

Consulaire informatie

Alles over het Schengenvisum en verblijfsvergunningen

Wanneer u van plan bent om voor een kort verblijf naar Slovenië te reizen en niet de Sloveniëse nationaliteit heeft, moet u mogelijk een visum aanvragen. Sinds 1995 vindt er binnen het Schengengebied, bestaande uit een aantal Europese landen, geen controle meer plaats aan de binnengrenzen. Deze landen geven een “gemeenschappelijk” visum af: het Schengenvisum.

Op dit moment vormen 25 landen een gezamenlijk gebied waarbinnen geen controle aan de binnengrenzen plaats vindt:

België, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Ijsland, Zweden, Zwitserland. Dit is het zogenaamde Schengengebied.

De Schengenuitvoeringsovereenkomst is op 26 maart 1995 in werking gesteld. Op basis hiervan geven de aangesloten landen in beginsel een “gemeenschappelijk” visum af (het Schengenvisum). Hiermee kunt u het Schengengebied in reizen. De Schengenlanden hebben afspraken gemaakt over gemeenschappelijke voorwaarden voor binnenkomst en gebruiken een eenduidig visumaanvraagformulier.

Het is mogelijk dat de geldigheid van een visum tot één of meer Schengenlanden wordt beperkt, bijvoorbeeld tot Slovenië. Dit gebeurt in gevallen waarin het verblijf uitsluitend op het grondgebied van één of meer Schengenpartners is toegestaan.

Of u een Schengenvisum nodig heeft hangt van uw nationaliteit af. Zie de lijst met visumplichtige nationaliteiten voor een verblijf van maximaal 3 maanden.

U heeft geen Schengenvisum nodig wanneer uw nationaliteit voorkomt op de lijst met nationaliteiten die niet visumplichtig zijn voor een verblijf van maximaal 3 maanden.

Als ik geen Schengenvisum nodig heb, heb ik dan altijd toegang tot Slovenië voor een kort verblijf?
In principe ja. Als u niet-visumplichtig bent kunt u zonder problemen Slovenië in reizen. U dient echter wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

• U beschikt over een geldig paspoort.
• U beschikt over voldoende geld.
• U kunt uw reisdoel aannemelijk maken.
• U vormt geen gevaar voor de openbare orde, nationale veiligheid en internationale betrekkingen.

Familielid van een EU/EER-onderdaan
Als eerste graads familielid (ondermeer echtgenoot, partner, kind onder de 21 jaar) van EU/EER onderdaan en van onderdaan van Zwitserland kunt u in aanmerking komen voor een versnelde en kosteloze visumprocedure, mits u aan de volgende criteria voldoet:

• u bent familid van een EU/EER-onderdaan of een onderdaan van Zwitserland; en
• de EU/EER-onderdaan begeeft zich naar of verblijft in een andere lidstaat dan die waarvan hij de nationaliteit bezit; en
• u begeleidt de EU/EER-onderdaan of u gaat zich bij hem voegen

Indien u denkt voor visumfacilitatie in aanmerking te komen, dient u op het moment van visumaanvraag de 3 hierboven genoemde punten aan te tonen.

Luchthaventransitvisumplicht
Voor een aantal nationaliteiten geldt ook een visumplicht wanneer u alleen overstapt in de luchthaven van een (Schengen) land. Dit is de luchthaventransitvisumplicht (TVL). Of deze visumplicht voor u geldt, kunt u zien op de lijst met nationaliteiten die visumplichtig zijn voor luchthaventransit.

Ik heb meerdere nationaliteiten. Heb ik dan een visum nodig?
In het geval u meerdere nationaliteiten bezit is het reisdocument waarop u wenst te reizen bepalend. Is dit het paspoort van een land waarvan de onderdanen visumplichtig zijn, dan bent u visumplichtig, ook als u een andere nationaliteit bezit waarvoor de visumplicht niet geldt. Het land waar u zich bevindt doet voor het vaststellen van de visumplicht niet ter zake. U moet wel legaal verblijf hebben (bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning) in het land waar u de visumaanvraag indient.

Ik wil langer dan 90 dagen blijven - verblijfsvergunningen voor vreemdelingen die woonachtig zijn in de Republiek Slovenië
Buitenlanders die willen in de Republiek Slovenië verblijven voor een langere periode dan toegestaan op basis van een visum, of die wensen gaan en in de Republiek Slovenië te verblijven om redenen, andere dan degenen mogelijk op basis van een visum, moeten beschikken over een verblijfsvergunning. Een verblijfsvergunning is een vergunning om de Republiek Slovenië te betreden en te verblijven voor een bepaalde periode en voor een specifiek doel, of er te verblijven voor onbepaalde tijd. Voorwaarden voor de afgifte van een vergunning worden bepaald door de Vreemdelingenwet (Ur. l. RS, nee. 112, 15/12/2005; officiële geconsolideerde tekst). De eerste verblijfsvergunning in de Republiek Slovenië wordt afgegeven als een tijdelijke verblijfsvergunning; vreemdelingen moeten de vergunningen verkrijgen vooraleer ze het land binnenkomen.

Voor de afgifte van een tijdelijke verblijfsvergunning, moeten buitenlanders in aanmerking komen voor een van de statutaire redenen waarvoor zij wensen te verblijven in de Republiek Slovenië:

• tewerkstelling en arbeid;
• gezinshereniging met een vreemdeling die over een verblijfsvergunning beschikt in de Republiek Slovenië;
• status voor een langere periode in een andere EU-lidstaat;
• studie, onderwijs, specialisatie of geavanceerde professionele opleiding en praktische
• opleiding, samenwerking of deelname aan programma's van internationale uitwisseling van
• vrijwilligers en andere programma's die geen deel uitmaken van het formele onderwijs;
• andere personen die bevoegd zijn en de redenen omschreven door wetten, internationale
• instrumenten of internationale beginselen en de douane;
• Sloveense nakomelingen tot de derde generatie.

Burgers van EU-lidstaten, hun familieleden en familieleden van de Sloveense burgers:

Ongeacht het doel van hun binnenkomst en verblijf in Slovenië, kan de EU-burgers binnen met een geldig identiteitsbewijs of paspoort. In de eerste drie maanden na de datum, personen kunnen op Sloveense grondgebied verblijven zonder dat het registreren van het verblijf, indien het verblijf langer duurt dan drie maanden, moet personen de inschrijving van hun verblijf (dwz een aanvraag indienen voor de afgifte van een verblijfsvergunning kentekenbewijs) op de administratieve eenheid waar de erflater vóór de beëindiging van de verblijfsduur van drie maanden. De Vreemdelingenwet wordt ook een meer gunstige regeling voor toelating en het verblijf in Slovenië voor de familieleden van EU-burgers en de Sloveense burgers, in vergelijking met andere vreemdelingen.

Meer informatie over de verblijfplaats in de Republiek Slovenië is beschikbaar op de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Republiek Slovenië.